پدیده تبار، مبدع نسل نوینی از آموزش

نظرسنجی
شما به عنوان تصمیم گیرنده برای آموزش چند واحدهای سازمانی خود، کدامیک از روش های آموزشی را ترجیح می دهید؟
1- نقد و تحلیل به صورت مستقیم و غیر مستقیم(در قالب سمیتئاتر)
2- تزریق دانش در حین انجام یک پروژه عملیاتی
3- آموزش آکادمیک
4- گردآوری و استفاده از منابع آموزشی مناسب
سایر ویژه ها
logo-samandehi
تندیس و افتخارات
سمیتئاتر
درخواست گزارش علمی
درخواست مقاله
گواهی کسب و کار
شهرکهای صنعتی
درخواست همکاری