شرکت پدیده تبار، مبدع رویکرد نوین آموزشی، سمی آرت و برگزار کننده دوره و کارگاه

سمیتئاتر
گواهینامه آموزشی IWA2:2007