پدیده تبار، مبدع نسل نوینی از آموزش

همراهی شرکت های صنایع غذایی در سمیتئاتر خانواده

صنایع غذایی بهرنگ، لی لی پوت، دامداران، چای دماوند،شرکت کشت و صنعت جینوورا و انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران، شرکت بین المللی پدیده تبار را در نخستین سمیتئاتر خانواده همراهی می کنند.
سمیتئاتر