شرکت پدیده تبار، مبدع رویکرد نوین آموزشی، سمی آرت و برگزار کننده دوره و کارگاه

گواهینامه داخلی شرکت آموزشی پدیده تبار