کد خبر: ۴۵۳۹
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳

آنونس سمیتئاتر های برگزار شده شرکت پدیده تبار از سال 92 تا 96

  سمیتئاتر بایدها و نبایدها  
  سمیتئاتر توسعه رهبری   سمیتئاتر مربی گری
  سمیتئاتر توسعه رهبری   سمیتئاتر فروش
  سمیتئاتر جانشین پروری
  سمیتئاتر کیفیت
  سمیتئاتر کارگروهی
 سمیتئاتر مربی گری
  سمیتئاتر فناوری
 سمیتئاتر هتلداری
  سمیتئاتر کارآفرینی   سمیتئاتر جانشین پروری
  سمیتئاتر هتلداری
  سمیتئاتر مشکلات زنان کارآفرین