کد خبر: ۴۵۱۳
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۴

بسته نخستین سمیتئاتر ملی برگزار شده در حوزه سازمانی

نخستین سمیتئاتر ملی در حوزه سازمانی با پیام دکتر شریعمتداری معاون اجرایی ریاست جمهوری گذشته برگزار شد...
نخستین سمیتئاتر ملی در حوزه سازمانی با عنوان بایدها و نبایدها در مذاکرات توسط شرکت پدیده تبار مبدع این شیوه نوین آموزشی"سمیتئاتر"در ایران برگزار گردید که این بسته شامل اخبار مرتبط، آنونس و ... می‌باشد.


بایدها و نبایدها در مذاکرات

اخبار سمیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاتر