کد خبر: ۴۵۱۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۳

بسته نخستین سمیتئاتر ملی برگزار شده در حوزه خانواده

سمیتئاتر ملی سکوت در خانواده تیر ماه سال 94 با حضور دکتر مولاوردی برگزار گردید...
نخستین سمیتئاتر ملی در حوزه خانواده توسط شرکت پدیده تبار مبدع این رویکرد نوین آموزشی"سمیتئاتر"سمینار+تئاتر در ایران برگزار گردید که این بسته شامل اخبار مرتبط، آنونس و ... میباشد.

سمیتئاتر سکوت در خانواده

اخبار سمیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاتر