کد خبر: ۴۴۴۹
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۱

نگرش‌هاي مهم در رفتار سازماني

آگاهي از همه نگرش‌هاي كاركنان براي مديران سازمان چندان مهم نيست و مديران نيز علاقه‌اي به دانستن همه اين نگرش‌ها ندارند. آنان بيشتر علا قه‌مند به دانستن آن دسته از نگرش‌هايي هستند كه با شغل فرد و سازمان مرتبط است. طبق تحقيقات انجام گرفته در اين مورد سه نگرش عمده بيشترين توجه و تحقيق را از سوي محققان به خود جلب كرده است.

نگرش‌هاي مهم در رفتار سازماني

نگاه کنید به مطلب چرا تعهد‌سازمانی مهم است؟

اين سه نگرش عبارتند از 1-  رضايت شغلي 2- وابستگي شغلي 3- تعهد سازماني. از آنجا كه طبق تحقيقات، رفتار كاركنان در سازمان مي‌تواند از اين نگرش‌ها متاثر شود، لذا آگاهي از اين نگرش‌ها براي مديران ضروری به نظر مي‌رسد:

رضايت شغلی: رضايت شغلي عموما به عنوان واكنش عاطفي فرد به شغلش به ميزان علاقه‌اي تعريف مي‌شود كه فرد به شغل خود داد. در اصل رضايت شغلي به عنوان يك مفهوم كلي تعريف شده است، در حالي كه مي‌دانيم كه عوامل متفاوت بي‌شماري در احساسات فرد نسبت به شغلش تاثير دارند.  لذا لازم است كه بين رضايت كلي از شغل و رضايت جزيي از آن تمايز قايل شد. بعضي از عوامل تشكيل دهنده رضايت شغلي پرداخت، همكاران، سرپرستان و عناصر خود شغل )مثل چالش فكري ( را شامل مي‌شوند. تحقيقات در مورد هر دوي اين ديدگاه‌ها يعني رضايت كلي از شغل و رضايت جزيي از آن متمركز شده‌اند.

نگاه کنید به مطلب مشارکت در تصمیم گیری سازمان

وابستگي شغلی: يكي از نگرش‌هايي كه جديدا وارد مباحث رفتار سازماني شده است، وابستگي شغلي نام دارد. در ارتباط با تعريف اين مفهوم توافق كاملي وجود ندارد. وابستگي شغلي به عنوان درجه‌اي تعريف مي‌شود كه فرد به‌طور رواني با كارش مرتبط است و يا كار به طور كلي براي او مهم جلوه كرده است. وابستگي شغلي گاهي به تعهد شغلي نيز معروف است و به عنوان علاقه مندي به فعاليت‌هاي كاري

نيز تعريف مي‌شود. يافته‌هاي محققان نشان مي‌دهد كه تعهد شغلي از خشنودي فطري از شغل ناشي مي شود.


نگرش‌هاي مهم در رفتار سازماني


نگاه کنید به مطلب هدف‌های سازمان از آموزش پرسنل چیست؟

تعهد سازماني :تحقيقات اوليه در اين حوزه بر تك بعدي بودن مفهوم تعهد اشاره داشته‌اند.  ولي يافته‌ها و تحقيقات جديد بيشتر بر چند بعدي بودن اين مفهوم دلالت دارند. بين سه نگرش ذكر شده تعهد سازماني در طول زمان بيشتر دستخوش تغيير بوده است.

نگاه کنید به مطلب استراتژی ایجاد جوّی از اعتماد

تعهد به صورت هاي مختلفي تعريف و سنجيده شده است. در حقيقت اين فقدان اجماع در تعريف تعهد، بطور عمده‌اي به خاطر رفتار به عنوان يك مفهوم چند بعدي به وجود آمده است.