کد خبر: ۳۴۳
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۴
شرکت پدیده تبار
سمیتئاتر آموزشی کاربردی است که محتوی آن بر مبنای پژوهش و مشاوره حاصل می شود و جهت ایجاد درک بهتر در مخاطب به وسیله تئاتر به تصویر در می آید ...
سمیتئاتر آموزشی کاربردی است که محتوی آن بر مبنای پژوهش و مشاوره حاصل می شود و جهت ایجاد درک بهتر در مخاطب به وسیله تئاتر به تصویر در می آید و در ادامه نمایش ارائه شده، توسط استاد سخنران مورد تحلیل و تدریس قرار می گیرد. یکی از اهداف مهم در خلق و ابداع ایده سميتئاتر، ایجاد "جذابیت و اثربخشی در امر آموزش" است. نتایج معطوف به جذابیت آموزشی می تواند شامل تدريسی ملموس تر و در هم آمیخته با واقعیات زندگی روزمره، ارتقای اثر بخشي و کارایی در معرفي مطالب آموزشي، ایجاد درک بيشتر در مخاطب نسبت به موضوعات و محتواهای مورد یادگیری و ایجاد جذابيت ها و لذت های حاصل از نمایش یا تئاتر در مخاطبان می باشد تا یادگیرندگان با علاقه و پیگیری بيشتر راجع به موضوع در جلسه حضور یابند و درنهایت آموزش اثربخش باشد.

سمیتئاتر چیست؟

در
سمیتئاتر به علت تحليل و آسيب شناسي تخصصي به منظور ارایه محتوا به نویسنده جهت نوشتن نمایشنامه، محتوا کاملا تخصصی می شود و مطالب ارایه شده توسط استاد سمیتئاتر کاملا در چهارچوب نياز سازمانی مخاطبین منطبق می باشد .در حقیقت سمیتئاتر علاوه بر تحلیل و تخصصي کردن محتوایي و جذابيت دیداری در مخاطب، به علت ارائه راهكارهای مختلف توسط استادان متخصص، یک مشاوره و پژوهش تخصصي را نیز انجام می دهد. در سمیتئاتر برای افراد امکان درک بیشتر و همزاد پنداری در مخاطب ایجاد می شود که همراه با جذابیت های دیداری است. ماحصل اجرا و پیاده سازی این فرآیند نوآورانه، آموزش را با کیفیت متفاوتی در اختیار مخاطبان قرار می دهد و قدرت یادگیری در افراد را افزایش می دهد.
سمیتئاتر