کارگاه آموزشی هوش هیجانی
واحد آموزش پدیده تبار

کارگاه آموزشی هوش هیجانی

کارگاه  نقد روشمند رفتار
واحد آموزش پدیده تبار

کارگاه نقد روشمند رفتار